41829

2013 noter harçları,noter vekaletname ücreti 2013,noter defter dasdik ücreti 2013,2013 pasaport harçları,2013 silah taşıma ruhsat harcı,2013 diploma harçları,2013 yeşil pasaport harçları,2013 trafik tescil harçları,trafik teknik muayenesi harcı 2013,2013 sürücü belgesi harçları,2013 ehliyet harçları,2013 mahkeme harçları, 2013 veraset  harçları,2013 maktu harçları,2013 icra  ve iflas harçları,2013 ticaret sicil harçları,2013 suret harçları miktarı,2013 defter tutma harçları,2013 tapu harçları,2013 kadastro harçları,2013 Silah Ruhsat Harç miktarı ,2013 konsolosluk harcı,2013 vize harçları,2013 yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları,2013 gemi ve liman harçları,2013 diploma harçları,2013 ruhsatname harçları,2013 imtiyazname harçları,2013 yılı silah taşıma harçları miktarı,2013 yılı silah bulundurma ruhsatı harcı,2013 satış ruhsatname harçları,2013 meslek erbabına verilecek tezkere vesika ve ruhsatname harçları,2013 yılı silah taşıma harçları,2013 yılı silah bulundurma harçları,2013 yılı özel okul ve özel dershane işletme ruhsatname harçları,2013 yılı ruhsatname harçları,2013 telsiz harçları,2013 kapalı devre televizyon ruhsat harçları,2013 gümrük ruhsatname harçları,2013 yılı gümrük harçları,2013 yılı sınav harçları,2013 teknik muayene harçları,2013 yılı Geçici trafik belgesi harçları

2013 yılı A (A1 ve A2 dahil), F ve H sınıfı ehliyet harcları ( sürücü belgesi) 110,80 TL.

2013 yılı B sınıfı ehliyet harcı ( sürücü belgesi)  333,60 TL.

2013 Uluslararası sürücü belgelerinden (ehliyet harcı) 222,40 TL

2013 yılı Diğer sürücü belgeleri (C,D,E,G sınıfı ehliyet) harcı  556,35 TL

2013 yılı İcra tetkik  başvuru harcı  11,30 TL.

2013 yılı Asliye ve İdare mahkemelerine başvuru harcı 24,30TL

2013 yılı 1.icraya başvurma harcı 24,30 TL

2013 yılı 1 yıllık Silah taşıma ruhsatı harcı 618,50 TL

2013 yılı Silah bulundurma ruhsatı harcı 989,55TL.

2013 Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

6 aya kadar olanlar 92,55 TL
1 yıl için olanlar 135,20  TL
2 yıl için olanlar 220,65 TL
3 yıl için olanlar 313,25 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar 441,40 TL

2013 Yılı Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş 308,65 Tl
b) Müteaddit giriş 1.033,50 TL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit 308,65 TL
b) Çift transit 619,15 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

2013  Okul diploma harçları:
1. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar  6,40 TL

2. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar  10,40  TL

2013Noter Harçları : (noterden vekaletname verme harçları, noter defter tasdiki harçları  vb)
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (50,45 TL)’den az, (25.874,70 TL)’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
“Harç miktarı (3,75 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.”
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,453
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 7,90 TL
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 13,95 TL
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 6,60 TL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 10,40 TL
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 19,55 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri 24,30 TL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 24,30 Tl
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 6,40 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 6,40 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,55 TL
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 3,75 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 13,95 TL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 13,95 TL
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 257,45 TL
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 2,95 TL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 2,95 TL
11.(6217 sayılı Kanunun 13′üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 50,45 TL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>